NGƯỜI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN DISCORD

Nhấp để tham gia!

Biểu tượng tài nguyên

Plugin Miễn Phí BungeeKick 1.0

Không được phép tải xuống
  • Tác giả Ntruong
  • Creation date
Một plugin đơn giản để kick người chơi trên Proxy của bạn. Nó không bị trùng lệnh với các plugin kick trên spigot và bukkit

config.yml:
YAML:
KickMSG:
- ''
- '&fBạn đã bị kick'
- '&3Lý do§8: &e%grund%'
- '&3Thực hiện§8: &e%von%'
- ''
Lệnh: /gkick <người chơi> <lý do>
Quyền: system.kick
Tác giả
Ntruong
Tải về
2
Lượt xem
54
Phát hành
Mới cập nhật
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

Tài nguyên khác của Ntruong